Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") k provozování portálu na adrese www.janvalousek.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti portálu www.janvalousek.cz (dále jen "poskytovatel"), který provozuje:

Mgr. Jan Valoušek, zapsaný mediátor, Velflíkova 6, 160 00 Praha, IČO: 01175050

2. VOP zároveň upravují práva a povinnosti klientů (uživatelů služeb a produktů) a stanovují podmínky, za kterých jim poskytovatel poskytuje služby ve formě mediace, odborných seminářů a individuálních odborných konzultací a poradenství. (dále jen "služby").

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel poskytuje pro klienta mediaci, semináře, konference a/anebo individuální odborné konzultace a poradenství. Mediací se rozumí postup podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci v platném znění, (dále jen "mediace"). Seminářem se na účely těchto VOP rozumí odborné studium, kterého podstatou je uskutečnění přednášky či série přednášek s diskusí a připomínkami posluchačů, které jsou soustředěny na danou oblast vzdělávání (dále jen "seminář"). Konferencí se rozumí odborná událost zaměřená na uskutečnění přednášky či série přednášek s diskusí a připomínkami posluchačů, s ohledem na danou oblast vzdělávání (dále jen "konference"). Individuální odbornou konzultací a poradenstvím se rozumí realizace soukromého sezení v předem dohodnutý čas, v prostorách poskytovatele zaměřené na danou oblast vzdělávání (dále jen "konzultace").
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat pro klienty konzultace i v elektronické formě prostřednictvím jednotlivých informačních technologií (dále jen "on-line video-konzultace").

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Poskytovatel poskytuje klientovi služby na základě kupní smlouvy, příkazní smlouvy, či smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Vznik smlouvy mezi poskytovatelem a klientem v takovém případě vzniká:

zaplacením ceny služby klientem uvedené na zálohové faktuře vystavené poskytovatelem na základě emailové a/anebo telefonické komunikace s klientem,

 • zaplacením ceny služby klientem uvedené na zálohové faktuře vystavené poskytovatelem na základě registrace vykonané na portále www.janvalousek.cz
 • zaplacením kupní ceny vybraného mediace/semináře/konference/konzultace v hotovosti přímo na místě.
 1. V mimořádných případech může dojít ke vzniku smlouvy i zúčastněním se klienta na semináři a/anebo konferenci a/anebo konzultaci na základe závazné objednávky klienta. Závazná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky poskytovatelem, smlouva vzniká v takovém případě samotnou účastí klienta na mediaci či vybraném semináři/konferenci/konzultaci.
 2. Uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a klientem podle bodu 3.1. a bodu 3.2. se stávají VOP její neoddělitelnou součástí a jsou závazné mezi smluvními stranami.
 3. Zájemce o seminář, který si neobjedná seminář/konferenci/konzultaci způsobem uvedeným v oddíle 1 písm. (a) nebo písm. (b) tohoto bodu anebo podle bodu 3.2., se může zúčastnit semináře/konference/konzultace, pokud to umožní kapacita dané akce. V takovém případě se cena za seminář/konferenci/konzultaci hradí přímo na místě semináře/konference/konzultace a v hotovosti.
 4. Uzavření smlouvy o provedení mediace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci v platném znění.
 5. Klient souhlasí se zasíláním informačních emailů, pokud se výslovně neodhlásí z této doplňkové služby u poskytovatele.

4. CENA, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 • Mediace
 • Cena uvedená v zálohové faktuře je cena za jednorázovou konzultaci a/anebo cena za jednorázovou on-line video-konzultaci specifikovaná v zálohové faktuře. Cena konzultace a/anebo on-line video-konzultace je vždy stanovená podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetových portálech poskytovatele, zejména na www.janvalousek.cz.
 • Po úhradě ceny uvedené v zálohové faktuře zabezpečí poskytovatel dodání služby a vyhotoví klient konečnou fakturu způsobem podle bodu 4 ods. 1 písm. b) těchto VOP. Klient se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu uvedenou v zálohové faktuře za poskytovanou službu nejpozději k datu splatnosti příslušné zálohové faktury. Úhradou ceny se rozumí připsání finančních prostředků na účet poskytovatele uvedený na zálohové faktuře anebo úhrada ceny v hotovosti. Pokud v případě žádosti anebo z důvodů na straně klienta dojde k změně dohodnutého rozsahu poskytované služby, bude změněná cena, jako i všechny náklady, které musel poskytovatel s touto změnou vynaložit, účtované ode dne vykonání změny ze strany poskytovatele.
 • Semináře a konference:
 • Cena uvedená v zálohové faktuře je cena za klientem uváděný počet účastníků pro zvolený seminář a/anebo konferenci specifikovaný v zálohové faktuře. Cena semináře a/anebo konference je vždy stanovena podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetových portálech poskytovatele, zejména na www.janvalousek.cz. Poskytovatel je oprávněný měnit ceník, strukturu i výšku cen za poskytované služby za podmínek uvedených v těchto VOP, a to zejména z důvodu změny termínu anebo místa konání semináře/konference anebo z důvodu zabezpečení adekvátní náhrady lektora v případě indispozice uvedeného lektora.
 • Po úhradě ceny uvedené v zálohové faktuře vystaví poskytovatel klientovi v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění konečnou fakturu a zašle ji elektronicky na adresu uvedenou klientem, s čím klient akceptací těchto VOP souhlasí. Klient může svůj souhlas se zasíláním konečné faktury v elektronické podobě odvolat písemným oznámením na adresu poskytovatele. To se nevztahuje na klienta, kterému byla zálohová faktura na jeho žádost zaslaná poštou a kterému bude i touto formou zaslaná konečná faktura. Klient se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu uvedenou v zálohové faktuře za poskytovanou službu nejpozději k datu splatnosti příslušné zálohové faktury. Úhradou ceny se rozumí připsání finančních prostředků na účet poskytovatele uvedený na zálohové faktuře anebo úhrada ceny v hotovosti. Pokud v případe žádosti anebo z důvodů na straně klienta dojde ke změně dohodnutého rozsahu poskytované služby, bude změněná cena, jako i všechny náklady, které musel poskytovatel s touto změnou vynaložit, účtované ode dne vykonání změny ze strany poskytovatele.
 • Konzultace a On-line video-konzultace:
 • Cena uvedená v zálohové faktuře je cena za jednorázovou konzultaci a/anebo cena za jednorázovou on-line video-konzultaci specifikovaná v zálohové faktuře. Cena konzultace a/anebo on-line video-konzultace je vždy stanovená podle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetových portálech poskytovatele, zejména na www.janvalousek.cz.
 • Po úhradě ceny uvedené v zálohové faktuře zabezpečí poskytovatel dodání služby a vyhotoví klient konečnou fakturu způsobem podle bodu 4 ods. 1 písm. b) těchto VOP. Klient se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu uvedenou v zálohové faktuře za poskytovanou službu nejpozději k datu splatnosti příslušné zálohové faktury. Úhradou ceny se rozumí připsání finančních prostředků na účet poskytovatele uvedený na zálohové faktuře anebo úhrada ceny v hotovosti. Pokud v případě žádosti anebo z důvodů na straně klienta dojde k změně dohodnutého rozsahu poskytované služby, bude změněná cena, jako i všechny náklady, které musel poskytovatel s touto změnou vynaložit, účtované ode dne vykonání změny ze strany poskytovatele.
 • Cena za poskytnutí příslušné služby může být uhrazena:
 • převodem na bankovní účet
 • prostřednictvím platební brány
 • platební kartou prostřednictvím platebního terminálu
 • v hotovosti.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 • Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
 • v době semináře a/anebo konference a/anebo konzultace se bude řídit pokyny a informacemi oznámenými poskytovatelem;
 • poskytne poskytovateli spolupráci potřebnou pro řádné zabezpečení objednaného semináře a/anebo konference a/anebo konzultace;
 • pro používání on-line video konzultace platí stejné morální, etická i právní pravidla jako při jakékoliv jiné formě veřejného používání informací.
 • Klient se okamžikem registrace a/anebo započetím užívání služby zavazuje, že ji bude využívat v souladu s VOP, právními předpisy a pokyny poskytovatele. Porušení VOP klient opravňuje poskytovatele k okamžitému přerušení a/anebo zastavení poskytování služeb a k omezení přístupu klienta ke službě. Pokud bude přístup z důvodu prokázaného porušení VOP klientovi omezen, končí dnem tohoto omezení přístupu automaticky platnost a účinnost smlouvy mezi poskytovatelem a klientem, jako i jeho registrace, přičemž nárok poskytovatele na náhradu škody tím zůstává nedotčený.
 • Klient se zavazuje uvést při registraci do služeb způsobem podle bodu 3.1 písm. (b) těchto VOP pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli všechny změny svých poskytnutých identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti jsou rozhodné údaje uvedené v poslední registraci klienta a klient zodpovídá za škodu tím poskytovateli způsobenou.
 • Zároveň se klient zavazuje vyplnit při objednání služby pro více účastníků jejich registrační údaje způsobem uvedeným v objednávce.
 • Klient se zavazuje zaplatit celou cenu za objednané služby a v případě potřeby prokázat tuto skutečnost dokladem, který objednavatel přijme od poskytovatele.
 • Klient má právo požádat poskytovatele o vystavení osvědčení o absolvování semináře a/anebo konference a/anebo konzultace, avšak o osvědčení musí požádat nejpozději do jednoho měsíce od jeho absolvování.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel se zavazuje:
 • poskytnout pro registrované objednatele on-line video-konzultace nejpozději do 5 pracovních dní ode dne úhrady produktu,
 • poskytovat informace týkající se objednaného semináře a/anebo konference a/anebo konzultace, jako i seznamovat objednatele se změnami souvisejícími se seminářem a/anebo konferencí a/anebo konzultací,
 • vrátit objednateli zaplacenou cenu za neposkytnutý, resp. obdobným náhradním plněním nekompenzovaný seminář a/anebo konferenci a/anebo konzultaci.
 • Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do služeb a těchto VOP. Změny poskytování služeb a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP budou klientovi oznámeny elektronicky jejich zveřejněním na internetovém portále www.janvalousek.cz anebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na známou elektronickou adresu klienta.
 • Pokud klient nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne zveřejnění oznámení o změnách v poskytování služeb a VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s těmito změnami, považují se změny za odsouhlasené klientem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.
 • Klient má právo smlouvu s poskytovatelem písemně formou doporučeného dopisu vypovědět do čtrnácti (14) dní ode dne oznámení o změnách poskytovaných služeb anebo VOP. V takovém případe smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení na adresu poskytovatele.

7. ZMĚNA SLUŽEB SEMINÁŘŮ/KONFERENCÍ/KONZULTACÍ

 • V případě, že nastanou okolnosti, které znemožňují poskytovateli zabezpečit seminář a/anebo konferenci a/anebo konzultaci, program semináře a/anebo konference a/anebo konzultace anebo lektora podle uzavřené smlouvy, je poskytovatel oprávněný zabezpečit jeho změnu anebo ho zrušit, přičemž je povinen oznámit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu klientovi. V případě změny lektora se oznámení klientovi způsobem podle první věty tohoto článku VOP považuje za splněné uveřejněním omluvy daného lektora na internetovém portále poskytovatele www.janvalousek.cz.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit seminář a/anebo konferenci a/anebo konzultaci v případě, pokud nebyl přihlášený minimální počet účastníků potřebný pro uskutečnění konkrétní vzdělávací akce.
 • Při zrušení semináře a/anebo konference a/anebo konzultace ze strany poskytovatele anebo při závažné změně programu semináře a/anebo konference a/anebo konzultace má klient právo volby, buď od smlouvy odstoupí anebo převede zaplacenou cenu na úhradu jiného semináře a/anebo konference a/anebo konzultace. Za závažnou změnu se nepovažuje změna místa realizace, změna programu anebo změna lektora v případě, že je zabezpečená adekvátní náhrada místa, programu anebo lektora.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A POPLATKY ZA STORNOVÁNÍ

 • Mediace a/nebo semináře a/nebo konference a/nebo konzultace:
 • Klient má právo kdykoliv před začátkem semináře/konference/konzultace od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením, které je účinné dnem jeho doručení poskytovateli anebo osobně v sídle poskytovatele. Při odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit poskytovateli následné poplatky za stornování:
 • 20 % z ceny semináře, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě do 20 až 5 pracovních dní před termínem začátku semináře a/anebo konference a/anebo konzultace,
 • ve výši 100 % z ceny, pokud objednatel odstoupí od smlouvy ve lhůtě méně jak 5 pracovních dnů před termínem začátku mediace, semináře a/anebo konference a/anebo konzultace,
 • v případě, že klient zruší mediaci méně než 24 hodin před jejím zahájením, či se k mediace bez řádné omluvy nedostaví, uhradí storno poplatek ve výši odpovídající částce ze jednu hodinu poskytování služby,
 • v případě, že klient anebo osoby, ve prospěch kterých byl seminář a/anebo konference a/anebo konzultace objednaná, se nezúčastní semináře a/anebo konference a/anebo konzultace z jakéhokoliv důvodu, nemá klient nárok na vrácení ceny za seminář a/anebo konferenci a/anebo konzultaci,
 • poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech neuplatňovat storno poplatky.

9. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

 • Semináře a/anebo konference a/anebo konzultace:
 • Smlouva mezi poskytovatelem a klientem je uzavřená na dobu určitou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • V případě, že byla smlouva uzavřená v písemné podobě, při výkladu ustanovení týkajících se obsahu právního vztahu mají individuální dojednání obsažené v písemné smlouvě odlišné od obsahu těchto VOP přednost před těmito podmínkami.
 • Smlouva zaniká v případech stanovených VOP, a to zejména dodáním služby, která byla ve smlouvě dojednaná, písemnou dohodou anebo písemným odstoupením od smlouvy.
 • Služby podle těchto VOP se považují za dodané a poskytovatelem klientovi řádně a včas, zejména absolvováním semináře a/anebo konference a/anebo konzultace.
 • Do doby ukončení smlouvy budou všechny nevyfakturované a/anebo neuhrazené peněžní pohledávky a závazky vyplývající ze smlouvy vyrovnané nejdříve do čtrnácti (14) dní od ukončení smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V případě poskytování služeb Poskytovatelem jde o služby adresované osobám, které dovršily 16 let.
 • Klient ve smyslu všeobecného nařízení o ochraně údajů poskytuje Poskytovateli osobní údaje na účel vytvoření platné objednávky, uzavření kupní smlouvy, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi Smluvními stranami.
 • Poskytovatel neposkytne údaje Klienta žádným dalším příjemcům.
 • Poskytovatel postupuje při zacházení s osobními údaji Klienta v souladu s ustanoveními nařízení. Jiným subjektům bude umožněný přístup k osobním údajům zákazníků jen v případech stanovených všeobecně závaznými právními předpisy (zejména v průběhu správního či trestního řízení).
 • Klient je povinen svoje osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o jejich změně. V případě, že Klienta poskytovateli neposkytne osobní údaje, není možné uzavřít smluvní vztah.
 • Osobní údaje bude poskytovatel zpracovávat a archivovat v souladu s právními předpisy po dobu 10 let ode dne skončení smluvního vztahu.
 • Klient, kterého osobní údaje jsou zpracované poskytovatelem, má právo od poskytovatele požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jako i právo na opravu, vymazání anebo omezení zpracování těchto údajů.
 • Klient má současně právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a právo na přenosnost těchto údajů. Pokud jsou žádosti klienta v postavení dotknuté osoby zjevně neopodstatněné anebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, poskytovatel může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací anebo odmítnout jednat na základě žádosti.
 • Pokud se klient domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týká, je v rozporu se všeobecným nařízením o ochraně údajů, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 • Koupením služby vzniká mezi Klientem a Poskytovatelem vztah, na základě kterého poskytovatel využívá osobní údaje Klienta i na účely oslovování s marketingovými nabídkami. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem marketingová a obchodní podpora prodeje podle čl. 6 ods. 1 písm. f) nařízení. Oprávněným zájmem je informovat osoby o vlastních podobných produktech a službách. Čas platnosti souhlasu uplyne po 5 letech ode dne posledního poskytnutí služeb anebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek.
 • 13. V zájmu přizpůsobování marketingových nabídek individuálním potřebám klienta bude poskytovatel na základě historie objednávek klienta vytvářet personalizované marketingové nabídky. Na vytváření personalizovaných marketingových nabídek budou využívány aktivity klienta na webových sídlech (cookies a google analytics).
 • 14. Po realizaci semináře a/anebo konference a/anebo konzultace anebo jiné služby poskytované poskytovatelem vám může být emailem doručený dotazník, který slouží výlučně na ověření kvality poskytovaných služeb.

11. OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

 • Poskytovatel prohlašuje, že:
 • jím poskytované produkty a služby poskytuje bez právních vad a že je oprávněný poskytovat k nim užívací práva,
 • zodpovídá klientovi za umožnění přístupu k placeným službám v rozsahu podle formy smluvního vztahu a VOP,
 • Zodpovědnost poskytovatele v případech přerušení anebo omezeni poskytování produktů a služeb z důvodů na straně poskytovatele je vůči klientovi omezená jen na povinnost poskytovatele obnovit jejich poskytování. Tuto povinnost však poskytovatel nemá v případě úplného omezení poskytování služby v souladu s VOP.

12. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Účelem tohoto článku VOP je informovat Spotřebitele o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem.
 • Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, kterého cílem je dosáhnutí smírčího vyřešení sporu mezi jeho stranami, t.j. mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem. Spotřebitel může svůj spor s Poskytovatelem řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.
 • Orgánem (subjektem) alternativního řešení sporů je ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - Oddělení ADR, na kterou se může Spotřebitel obrátit.
 • Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
 • Klient může podat návrh na započetí alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů - čti Čl. 14 ods. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. máje 2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 • Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, pokud se strany nedohodnou na jiných podmínkách.
 • Tyto VOP ztrácí účinnost dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
 • Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu dvaceti čtyř (24) hodin denně na internetovém portále poskytovatele www.janvalousek.cz a v tištěné podobě na vyžádání u poskytovatele.
 • Jakékoliv spory se budou řešit před věcně a místně příslušným soudem v České republice. Zároveň jakékoliv reklamace klienta v postavení spotřebitele budou řešeny ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamaci je potřeba uplatnit písemně na adrese poskytovatele.

Praha, 15.4.2021